2017 – Vol 2. No. 1

Volume 02, Number 01

Editor’s Note

Yan Jin, Juan Meng, Bruce K. Berger

hrv. Utjecaj kvaliteta komunikacijskog vodstva na učinkovitu provedbu strategije pripravnosti u kriznim situacijama: Uvidi iz globalne studije

engl. The Influence of Communication Leadership Qualities on Effective Crisis Preparedness Strategy Implementation: Insights from a Global Study

Sažetak: Na temelju međunarodne internetske ankete voditelja komunikacijskog menadžmenta u više zemalja, ova studija analizirala je odgovore ukupno 532 voditelja koji su naveli spremnost na krizu kao glavno pitanje za svoje organizacije. Naši rezultati ukazuju na sljedeće: 1) Voditelji komunikacija u Sjevernoj Americi, Europi i kombinaciji Azije, Bliskog istoka i Južne Amerike značajno su se razlikovali u svojoj provedbi strategija pripravnosti u kriznim situacijama; i 2) Različite kvalitete komunikacijskog vodstva zajedno su predvidjele implementaciju svake od strategija spremnosti na krizu od strane komunikacijskih lidera. Naša otkrića daju važne implikacije za razvoj teorije globalnog kriznog vodstva. Istraživački uvidi iz ove studije također bacaju svjetlo na važnost za međunarodne organizacije da integriraju kvalitete komunikacijskog vodstva s razvojem i provedbom strategije pripravnosti u kriznim situacijama.

Ključne riječi: komunikacijsko vodstvo, krizno vodstvo, krizno komuniciranje, kriza
pripremljenost, kvaliteta vodstva, globalna komunikacija

Abstract: Based on an international online survey of communication management leaders in multiple countries, this study analyzed the responses from a total of 532 leaders who indicated crisis preparedness as a top issue for their organizations. Our results indicate: 1) Communication leaders in North America, Europe and a combination of Asia, Middle East and South America differed significantly in their implementation of crisis preparedness strategies; and 2) Different communication leadership qualities jointly predicted communication leaders’ implementation of each of the crisis preparedness strategies, respectively. Our findings provide important implications for global crisis leadership theory development. Research insights from this study also shed light on the importance for international organizations to integrate communication leadership qualities with crisis preparedness strategy development and implementation.

Keywords: communication leadership, crisis leadership, crisis communication, crisis
preparedness, leadership quality, global communication

Irina Lock, Peter Seele

hrv. Posljedice Astroturf lobiranja za povjerenje i autentičnost. Nalazi i implikacije eksperimenta

engl. The Consequences of Astroturf Lobbying for Trust and Authenticity. Findings and Implications from an Experiment

Sažetak: Za razliku od autentičnog grassroots aktivizma, u astroturfingu lobisti sponzoriraju interesnu skupinu koja se pretvara da je grassroots pokret. U eksperimentu koji se temelji na vinjeti, po prvi put istražujemo kako se astroturfing, u usporedbi s lobiranjem na bazi, odražava na percepciju dionika o organizacijskom povjerenju i autentičnosti, kako se percipirana učestalost praksi odnosi na njih i asocijacije koje pokreću. Naši rezultati pokazuju da zainteresirane strane doživljavaju astroturfing organizaciju kao jedva povjerljivu i autentičnu, čak i manje ako se ta praksa percipira kao češća. Astroturfing je pokrenuo negativne asocijacije na manipulaciju. Takve percepcije štete odnosima povjerenja između organizacija i javnosti.

Ključne riječi: astroturf lobiranje, grassroots inicijative, povjerenje, autentičnost, javni poslov

Abstract: In contrast to authentic grassroots activism, in astroturfing, lobbyists sponsor an interest group that pretends to be a grassroots movement. In a vignette-based experiment, we investigate for the first time how astroturfing, compared to grassroots lobbying, reflects on stakeholders’ perceptions of organizational trust and authenticity, how perceived frequency of the practices relates to them, and the associations they trigger. Our results indicate that stakeholders perceive an astroturfing organization as barely trustful and authentic, even less so if the practice is perceived as occurring more frequently. Astroturfing triggered negative associations of manipulation. Such perceptions damage organizations’ trustful relationships with their publics.

Keywords: astroturf lobbying, grassroots initiatives, trust, authenticity, public affairs

Nadine van Wissen, Anke Wonneberger

hrv. Izgradnja odnosa s dionicima na mreži: Kako neprofitne organizacije koriste strategije dijaloga i relacijskog održavanja na Facebooku

engl. Building Stakeholder Relations Online: How Nonprofit Organizations Use Dialogic and Relational Maintenance Strategies on Facebook

Sažetak: Iako Facebook organizacijama pruža priliku da jednostavno komuniciraju s dionicima na internetu, vrlo se malo zna o učinkovitosti organizacijskih komunikacijskih strategija. Ova studija ispituje kako neprofitne organizacije (NPO) koriste Facebook za suradnju s dionicima putem dijaloških strategija dionika i strategija održavanja odnosa s ciljem poticanja rasta odnosa dionika i dobivanja društvenog legitimiteta. Nadalje, ova studija u potpunosti iskorištava mogućnosti istraživanja društvenih medija uzimajući u obzir online odgovore dionika na ove organizacijske strategije. Ručna analiza sadržaja N=216 objava i N=1676 komentara Facebook profila deset međunarodnih neprofitnih organizacija provedena je tijekom jednog mjeseca 2015. Rezultati su pokazali da su neprofitne organizacije bile više usredotočene na tehničke i dizajnerske aspekte dok su istinski dijalog dionika i strategije održavanja odnosa jedva primijenjene. Dijalog dionika pozitivno je utjecao na interes i angažman dionika. Ljudski glas u razgovoru kao strategija održavanja odnosa pozitivno je utjecao na angažman dionika.

Ključne riječi: dijalog dionika, strategije održavanja odnosa, ljudski razgovor glas, komunikacijska predanost odnosima, društveni legitimitet, neprofitne organizacije

Abstract: Although Facebook provides organizations with the opportunity to easily engage with stakeholders online, very little is known about the effectiveness of organizational communication strategies. This study examines how nonprofit organizations (NPOs) use Facebook to engage with stakeholders through stakeholder dialogic strategies and relational maintenance strategies with the goal of fostering stakeholder relationship growth and obtaining social legitimacy. Furthermore, this study takes full advantage of the research opportunities of social media by taking stakeholders’ online responses to these organizational strategies into account. A manual content analysis of N=216 posts and N=1,676 comments of the Facebook profiles of ten international NPOs was conducted over one month in 2015. The results demonstrated that NPOs were more focused on technical and design aspects while true stakeholder dialogue and relational maintenance strategies were barely applied. Stakeholder dialogue positively influenced stakeholders’ interest and engagement. Conversational human voice as a relational maintenance strategy positively affected stakeholders’ engagement.

Keywords: stakeholder dialogue, relational maintenance strategies, conversational human
voice, communicated relational commitment, social legitimacy, nonprofit organizations

Susan Vermeer, Paola Remmelswaal, Sandra Jacobs

hrv. Heineken u kući: Poboljšanje reputacije internetskih medija kroz predstavljanje sponzorirane zajednice brendova

engl. Heineken in the House: Improving Online Media Reputation through Featuring a Sponsored Brand Community

Sažetak: U današnje vrijeme sve više organizacija koristi društvene medije za promicanje svojih sponzorstava velikih događaja. Heineken je stvorio veliku zajednicu robnih marki tako što je omogućio Holland Heineken House tijekom Olimpijskih igara. Ovo istraživanje istražuje u kojoj je mjeri predstavljanje sponzorirane zajednice brendova na društvenim medijima utjecalo na reputaciju Heinekena u online medijima. Provedena je kvantitativna analiza sadržaja na Heinekenovim Facebook, Twitter i Instagram objavama prije, tijekom i nakon Olimpijskih igara 2016. kako bi se analizirao odnos između promocije nizozemske kuće Heineken i reputacije online medija ove tvrtke. U obzir je uzeto korištenje humora, hashtagova, ključnih događaja i videa. Rezultati pokazuju da promocija nizozemske kuće Heineken pozitivno utječe na reputaciju Heinekena u online medijima samo na Twitteru. Ova studija stoga pruža dragocjene uvide u to kako reputacija internetskih medija organizacije može postići rezultat kod sponzoriranja zajednice brendova.

Ključne riječi: reputacija internetskih medija; zajednica marke; sponzoriranje; društveni mediji; Olimpijske igre; kvantitativna analiza sadržaja

Abstract: Nowadays, more and more organizations use social media to promote their sponsorships of big events. Heineken has created a major brand community by facilitating the Holland Heineken House during the Olympic Games. This study investigates to what extent featuring a sponsored brand community on social media affected Heineken’s online media reputation. A quantitative content analysis on Heineken’s Facebook, Twitter and Instagram posts before, during and after the Olympic Games in 2016 was performed to analyse the relation between the promotion of the Holland Heineken House and this company’s online media reputation. The use of humour, hashtags, key events and videos have been taken into account. The results show that the promotion of the Holland Heineken House positively influences Heineken’s online media reputation merely on Twitter. This study thus provides valuable insights into how an organization’s online media reputation can score with sponsoring a brand community.

Keywords: online media reputation; brand community; sponsoring; social media; Olympic Games;
quantitative content analysis

Anika Batenburg

hrv. Zdravstveni radnici koji dijele znanje putem interneta: Intrinzične motivacije i dobrobit, posljedice sudjelovanja u društvenim tehnologijama na poslu

engl. Healthcare Workers Sharing Knowledge Online: Intrinsic Motivations and Well-Being Consequences of Participating in Social Technologies at Work

Sažetak: Kako bi se povećala učinkovitost, ponašanje dijeljenja znanja i suradnja na poslu, društvene tehnologije se ubrzano implementiraju unutar organizacija. Međutim, nedostaju studije koje pokazuju kako te nove komunikacijske tehnologije utječu na zaposlenike. Cilj ove studije bio je ukazati na intrinzične motivacije za ponašanje u online dijeljenju znanja i otkriti doživljavaju li zaposlenici doista poboljšanja u smislu dobrobiti na poslu zbog online sudjelovanja. Istraživanje provedeno među 260 zaposlenika zdravstvene organizacije pokazalo je da su osjećaji kompetentnosti u korištenju interne platforme društvenih medija za dijeljenje znanja pozitivno povezani s ponašanjem dijeljenja znanja na mreži. Štoviše, zaposlenici koji su svoje znanje aktivnije dijelili online također su tvrdili da ih je platforma učinila kompetentnijima na poslu, autonomnijima na poslu i poboljšala njihov odnos sa suradnicima. Nadalje, pronađena je veza između ponašanja pri dijeljenju znanja na internetu i zadovoljstva poslom, posredovana osjećajima kompetentnosti na poslu.

Ključne riječi: interni društveni mediji, online dijeljenje znanja, teorija samoodređenja, intrinzične motivacije, dobrobit na poslu

Abstract: To increase efficiency, knowledge sharing behaviour, and collaboration at work, social technologies are being rapidly implemented within organizations. However, there is a lack of studies showing how these new communication technologies affect employees. The goal of the current study was to indicate intrinsic motivations for online knowledge sharing behaviour and to find out if employees actually experience improvements in terms of well-being at work due to online participation. A survey study among 260 employees of a healthcare organization showed that feelings of competence in using the internal social media platform to share knowledge were positively related to online knowledge sharing behaviour. Moreover, employees who shared their knowledge more actively online also claimed that the platform made them more competent at work, autonomous at work, and improved their relationship with co-workers. Furthermore, a relationship between online knowledge sharing behaviour and job satisfaction was found, mediated by feelings of competence at work.

Keywords: internal social media, online knowledge sharing, self-determination theory, intrinsic motivation, well-being at work

Book Reviews

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us