2017 – Vol. 2 No. 2

Volume 2, Number 2

Editor’s Note

Igor Vukasović, Iva Ančić, Dora Starčević

hrv. Rebranding kao elementarni dio korporativnog repozicioniranja i upravljanja ugledom – primjer Addiko banke

engl. Rebranding as an Elementary Part of Corporate Repositioning and Reputation Management – Addiko Bank Example

Sažetak: Ugled i robna marka dva su najvažnija, ako ne i najvažnija, korporativna dobra koja igraju značajnu ulogu u uspjehu ili propasti tvrtke. Brendovi imaju sposobnost utjecati na percepciju ljudi i stoga je upravljanje brendom i reputacijom više, puno više od pukog zanimljivog imena, pamtljivog slogana ili prepoznatljivog logotipa. Radi se o tome da budemo odani svojim korporativnim vrijednostima i da ostanemo relevantni za svoje klijente. S rebrandingom koji označava temeljnu promjenu za korporaciju, kako u pogledu načina na koji posluje tako i u načinu komunikacije, ovaj se rad usredotočuje na rebranding bivše Hypo Alpe-Adria-Bank u Addiko Bank, pri čemu je novi brend elementarni dio poslovne strategije. Cilj rada je pokazati da se razvojem uvjerljivog novog brenda banka opterećena prošlim imidžom može repozicionirati i ponovno postati održiv konkurent. Kako bi se dobio potpuni uvid, obavljene su fokus grupe, intervjui i radionice s menadžmentom, zaposlenicima i klijentima Banke. Na temelju rezultata istraživanja kreiran je i lansiran novi brend uz uspješan rebranding koji je pozitivno utjecao ne samo na korporativno repozicioniranje i reputaciju, već i na financijske rezultate u 2016. i 2017. godini.

Ključne riječi: brend, rebranding, repozicioniranje, imidž, bankarstvo, upravljanje reputacijom

Abstract: Reputation and brand are two of the most important, if not the most important, corporate assets which play a significant role in the company’ success or demise. Brands have an ability to impact people’s perception and hence managing the brand and the reputation is more, much more than just having an interesting name, memorable slogan or recognizable logo. It’s about being loyal to its corporate values and remaining relevant to its customers. With the rebranding marking a fundamental change for the corporation, both in terms how it does business also how it communicates, this paper focuses on the rebranding of the former Hypo Alpe-Adria-Bank into Addiko Bank, with the new brand, being an elementary part of the business strategy. The aim of the paper is to show by developing a compelling new brand a bank burdened by past image can reposition itself and again become a viable contender. In order to get the full insight, focus groups, interviews and workshops with Bank’s management, employees and clients were conducted. Based on the research results, the new brand was created and launched with successful rebranding having a positive impact on not only corporate repositioning and reputation, but also on financial results in 2016 and 2017.

Keywords: brand, rebranding, repositioning, image, banking, reputation management

Lana Hudeček, Igor Ćutuk

hrv. Hrvatsko nazivlje odnosa s javnošću – pregled i smjernice za terminološku regulativu

engl. Croatian Public Relations Terminology – Overview and Guidelines for Terminological Regulation

Sažetak: U ovome radu autori daju pregled hrvatskog nazivlja u odnosima s javnošću te ukazuju na njegovu funkcionalnu raslojenost i potrebu njegova uređenja, za što daju konkretne smjernice. Na primjerima sinonimskih parova i nizova u terminologiji odnosa s javnošću koja se trenutno koristi u hrvatskom jeziku detaljno se prikazuje primjena temeljnih i dopunskih načela standardizacije nazivlja te objašnjavaju kriteriji na temelju kojih se određenom pojmu daje prednost pred drugim ili drugima u standardizaciji postupka nazivlja. U posljednjem poglavlju dane su smjernice za izradu relevantnog, korpusnog i normativnog rječnika odnosa s javnošću koncipiranog prema tematskim kriterijima e-leksikografije u odnosu na stručne (terminološke) rječnike. U prilogu ovog rada nalazi se kratki normativni jednojezični hrvatski rječnik odnosa s javnošću.

Ključne riječi: hrvatski jezik, terminologija odnosa s javnošću, standardizacija terminologije, stručni žargon, terminološki rječnik, e-terminografija

Abstract: In this paper, the authors give an overview of Croatian terminology in public relations and point out its functional stratification and the need for its regulation, for which they present specific guidelines. Using examples of synonymous pairs and sequences in public relations terminology currently used in Croatian they demonstrate in detail the application of basic and supplemental principles of terminology standardization and explain the criteria based on which a certain term is given precedence over another or others in the terminology standardization process. In the final chapter guidelines are provided for the compilation of a relevant, corpus-based and normative public relations dictionary conceptualized in line with topical e-lexicography criteria in relation to specialized (terminology) dictionaries. The appendix to this paper contains a brief normative monolingual Croatian public relations dictionary.

Keywords: Croatian language, public relations terminology, terminology standardization,
professional jargon, terminological dictionary, e-terminography

Pero Maldini, Marta Takahashi 

hrv. Izbjeglička kriza i Europska unija: Ukazuju li neuspjele politike migracija i azila na političku i strukturalnu krizu europskih integracija?

engl. Refugee Crisis and the European Union: Do the Failed Migration and Asylum Policies Indicate a Political and Structural Crisis of European Integration?

Sažetak: Ovaj rad bavi se izbjegličkom krizom i njezinim utjecajem na Europsku uniju. Nepostojanje zajedničke useljeničke politike, čak i postojanje dijametralno suprotnih stavova i različitih praksi pojedinih zemalja članica u reguliranju izbjegličkog vala, uzrokovalo je potpuni neuspjeh migracijskih i azilantskih politika Europske unije. To je s jedne strane produbilo izbjegličku krizu, a s druge strane ukazalo na strukturnu i političku krizu Europske unije, budući da su doveli u pitanje temeljne vrijednosti europskih integracija, posebice ljudska prava: jedinstvo, suradnju, solidarnost, slobodu i demokraciju. Isto tako, sukob nadnacionalnih i nacionalnih interesa i politika vrlo je naglašeno izašao na vidjelo. Izbjeglička kriza također je postala ozbiljan test ne samo za politike migracija i azila, koje su se pokazale neuspješnima, već je u prvi plan izbacila strukturne i političke slabosti europskih integracija. Posljedično, postavili su pitanje redefiniranja modaliteta suradnje i institucionalnog ustroja, posebice odnosa Europske komisije i nacionalnih država, kao i odnosa između država članica, posebice velikih i malih.

Ključne riječi: izbjeglička kriza, Europska unija, politika EU migracija i azila, politika EU i strukturna kriza, europske integracije

Abstract: This paper deals with the refugee crisis and its impact on the European Union. The absence of a common immigration policy, even the existence of diametrically opposed attitudes and different practices of individual member states in the regulation of the refugee wave, caused a complete failure of European Union migration and asylum policies. It has, on the one hand, deepened the refugee crisis and, on the other hand, pointed to the structural and political crisis of the European Union, since they have brought into question the fundamental values ​​of European integration, in particular human rights, unity, cooperation, solidarity, freedom and democracy. Similarly, the conflict of supranational and national interests and policies very pronouncedly came to light. The refugee crisis has also become a serious test for not only migration and asylum policies, which have proved unsuccessful, but has brought to the fore the structural and political weaknesses of European integration. Consequently, they have raised the issue of redefining the modalities of cooperation and institutional structure, especially relations of the European Commission and nation states, as well as relations among member states, particularly big and small ones.

Keywords: refugee crisis, European Union, EU migration and asylum policies, EU political
and structural crisis, European integration

Irena Sever Globan, Marko Ezgeta

hrv. Kako (izmišljeni) političari uvjeravaju i manipuliraju svojim gledateljima? Slučaj Kuće od karata

engl. How (Fictional) Politicians Persuade and Manipulate Their Viewers? The Case of House of Cards

Sažetak: U vremenima sve većeg individualizma kada mnoge tradicionalne socijalizacijske institucije gube svoju primarnu ulogu i utjecaj, likovi iz televizijskih serija postali su novi uzori s kojima se ljudi mogu poistovjetiti. Suvremena televizijska produkcija sklona je prikazivanju protagonista kao antijunaka jer su gledatelji više angažirani i zaintrigirani njima u usporedbi s tradicionalnim protagonistima. Serije često probijaju tzv. “četvrti zid” na način da nadilaze granice između virtualnog i stvarnog života, obraćajući se izravno gledateljima, stvarajući tako parasocijalnu interakciju. Prema transportnoj teoriji uvjeravanja, što je veća emocionalna veza s likovima, veća je mogućnost za gledatelje da se “transportiraju” unutar narativa. Taj se fenomen posebno može uočiti u političkoj drami Kuća od karata, gdje makijavelistički političar Frank Underwood nagovara i likove u priči i gledatelje kako bi ostvario neke svoje osobne ciljeve. Cilj ovog rada je osvijetliti metode uvjeravanja i manipulacije kojima se protagonist služi kako bi prepoznao na koji način nas želi uvjeriti i prepoznao koji su njegovi temeljni ciljevi.

Ključne riječi: televizijska serija, uvjeravanje, transportna teorija, politička drama, Kuća od karata

Abstract: In times of increasing individualism when many traditional socialization institutions lose their primary role and influence, television series characters have become new role models that people can identify with. Modern television production is inclined to portray protagonists as antiheroes because viewers are more engaged and intrigued by them compared to the traditional protagonists. Series often break the so-called “fourth wall” in a way of transcending boundaries between virtual and real life, talking directly to the viewers, thus creating parasocial interaction. According to the transportation theory of persuasion, the greater the emotional bond with the characters, the higher the possibility for the viewers to “transport” within the narrative. This phenomenon can be particularly noticed in the political drama House of Cards, where the Machiavellian politician Frank Underwood persuades both characters in the story and the viewers in order to achieve some of his personal goals. The aim of this paper is to highlight the methods of persuasion and manipulation used by the protagonist in order to recognize how he wants to persuade us and recognize what his underlying goals are.

Keywords: television series, persuasion, transportation theory, political drama, House of Cards

Ivana Bilić, Smiljana Pivčević, Ana Čevra

hrv. Krizni menadžment u hotelskom poslovanju – uvid iz Hrvatske

engl. Crisis Management in Hotel Business – Insights from Croatia

Sažetak: Zbog brojnih posebnosti hotelskog poslovanja, osjetljivost ovog sektora na krizne situacije veća je u odnosu na druge gospodarske sektore. Međunarodni turizam i ugostiteljstvo kao ključni elementi turističke ponude izloženi su nizu kriza i katastrofa. Stoga koncept upravljanja kriznim situacijama mora imati značajnu ulogu u poslovanju turističkih poduzeća te se ovim pitanjem bavi ovaj rad. Započinje teorijskim okvirom koji daje pregled temeljnih odrednica turizma, koncepta krize i kriznog menadžmenta u međunarodnom turizmu te važnosti kriznog menadžmenta u hotelskom poslovanju. U empirijskom dijelu rada prikazani su rezultati istraživanja provedenog na uzorku od 59 hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji s ciljem dobivanja uvida u njihov pristup postupanju u kriznim situacijama.

Ključne riječi: hotelska poduzeća, kriza, krizni menadžment, Splitsko-dalmatinska županija

Abstract: Owing to the numerous peculiarities of the hotel business, the sensitivity of this sector to crisis situations is higher compared to other economic sectors. International tourism and hospitality as crucial elements of the tourism offer are exposed to a number of crises and disasters. Therefore, the crisis management concept must play a significant role in the operations of tourism companies and this paper addresses this issue. It starts with theoretical framework reviewing the fundamental determinants of tourism, concepts of crisis and crisis management in international tourism and the importance of crisis management in the hotel business. In the empirical part of the paper, the results of a survey conducted on a sample of 59 hotels in the Split-Dalmatia County are presented with the aim of providing insights about their approach on handling crisis situations.

Keywords: hotel companies, crisis, crisis management, Split-Dalmatia County

Danijel Labaš, Petra Marinčić

hrv. Mediji o temi medijske pismenosti u hrvatskom obrazovnom sustavu

engl. The Media on the Subject of Media Literacy in the Croatian Education System

Sažetak: Medijska pismenost, koja se posljednjih desetljeća ubrzano razvija u mnogim europskim zemljama, u Hrvatskoj je tek na početku. I dalje je isključen iz formalnih obrazovnih programa. U međuvremenu, postoje različiti neformalni oblici medijskog obrazovanja posvećeni informacijskoj i medijskoj pismenosti, najčešće zahvaljujući naporima nevladinih organizacija (Labaš, 2015). Kakav su utjecaj hrvatski internetski portali imali na medijsku pismenost i kakav je njihov stav o njoj i njenom mjestu u obrazovnom sustavu tijekom rasprave o kurikularnoj reformi te jesu li u tom razdoblju poticali raspravu sa zainteresiranom javnošću? Ovaj rad želi odgovoriti na ova pitanja istražujući napise novinskih portala (Večernji list, Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Novi list, Glas Slavonije i 24 sata) u vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 1. srpnja 2016. godine.

Ključne riječi: mediji, obrazovanje, medijska i informacijska pismenost, hrvatski obrazovni sustav

Abstract: Media literacy, which has been rapidly developing in many European countries during the past decades, is still at its beginning in Croatia. It remains excluded from the formal education programmes. Meanwhile, there are various informal types of media education dedicated to information and media literacy, usually thanks to the efforts of non-governmental organisations (Labaš, 2015). What kind of impact did Croatian Internet news portals have on media literacy, and what is their position on it and its place in the education system during the debate about the curricular reform, and were they encouraging debate with the interested public in this period? This paper aims to answer these questions by investigating the news portals’ writings (Večernji list, Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Novi list, Glas Slavonije and 24 sata) in the time period between 1 January and 1 July 2016.

Keywords: media, education, media and information literacy, Croatian education system

Book Reviews

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us