2020 – Vol 5. No. 2

Volumen 5, Number 2

Editor’s Note

Sanja Božić, Danijela Jakšić

hrv. Korisnička percepcija privatnosti i sigurnosti na internetu u Hrvatskoj – Anketa

engl. Users’ Perception of Online Privacy and Security in Croatia – A Survey

Sažetak: Ovaj rad ima za cilj dobiti uvid u percepciju korisnika o sigurnosti svojih osobnih podataka na internetu provođenjem ankete. Značajan porast korištenja interneta u posljednjih 5 godina u Hrvatskoj nije bio popraćen odgovarajućim porastom digitalnih kompetencija (Hrvatska je još uvijek ispod prosjeka Europske unije). Ovim istraživanjem želi se odgovoriti na pitanje koliko prosječni korisnik u Hrvatskoj poznaje pitanja sigurnosti i privatnosti korisnika na internetu i to ponajviše na društvenim mrežama, s nešto većim fokusom na mlađu populaciju. Glavni doprinosi ovog rada su: a) istraživanje o sigurnosti osobnih podataka na internetu (uglavnom društvenim mrežama), b) obrađeni podaci i vizualizacija podataka, c) uvid u to što korisnici interneta u Hrvatskoj znaju o sigurnosti na internetu i kako percipiraju svoju online privatnost i d) uvid u spremnost korisnika da se dodatno informiraju o zaštiti podataka.

Ključne riječi: anketa, sigurnost podataka, privatnost podataka, Internet, društvene mreže

Abstract: This paper aims to obtain insight into users’ perception of security of their personal information on the Internet by conducting an opinion survey. A significant increase in Internet usage in the last 5 years in Croatia was not accompanied by the corresponding level of increase in digital competencies (Croatia is still below the European Union’s average). This research aims to answer the question of how much the average user in Croatia knows about the issues of user security and privacy on the Internet and mainly on social networks, with a somewhat greater focus on the younger population. The main contributions of this paper are: a) a survey on the security of personal data on the Internet (mainly social networks), b) processed data and data visualization, c) insight into what Internet users in Croatia know about Internet security and how they perceive their online privacy and d) insight into the willingness of users to further inform themselves on data protection.

Keywords: survey, data security, data privacy, Internet, social networks

Vanja Gavran

hrv. Zadovoljstvo radijskih nakladnika Fondom za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

engl. Radio broadcasters’ satisfaction with the Fund for Encouraging Pluralism and Diversity of Electronic Media

Sažetak: Hrvatska medijska slika prilično je šarena. Broj medija raste iz godine u godinu, posebice elektroničkih. Kako bi se u ovom velikom broju medija održala kvalitetna regionalna i lokalna glasila, odnosno njihov kvalitetan sadržaj, potrebno ih je financijski poticati. Stoga je u ovom radu predstavljen Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj, čija je svrha poticanje regionalnih i lokalnih programa elektroničkih medija. Predstavljeni su i rezultati istraživanja o zadovoljstvu nakladnika medija Fondom, točnije radijskih nakladnika, koje je u listopadu ove godine provela Agencija za elektroničke medije.

Ključne riječi: Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencija za elektroničke medije, Zakon o elektroničkim medijima, radijski nakladnici

Abstract: The Croatian media image is quite colorful. The number of media is growing year by year, especially electronic media. In order to maintain high-quality regional and local media in this large number of media, i.e. their quality content, it is necessary to encourage them financially. This paper therefore presents the Fund for Encouraging Pluralism and Diversity of Electronic Media in the Republic of Croatia, the purpose of which is to encourage regional and local electronic media programs. The results of the survey on the satisfaction of media broadcasters with the Fund, specifically radio broadcasters, which was conducted in October of this year by the Agency for Electronic Media, were also presented.

Keywords: Fund for Encouraging Pluralism and Diversity of Electronic Media, Agency for Electronic Media, Law on Electronic Media, radio broadcasters

Marta Takahashi, Maro Alavanja

hrv. Politička retorika Donalda Trumpa

engl. Donald Trump’s Political Rhetoric

Sažetak: Donald Trump je beskompromisnom strategijom, jednostavnim jezikom i osebujnom komunikacijom putem društvenih mreža uspio motivirati ljude koji se osjećaju gubitnicima globalizacije da mu daju svoj glas i pridonesu njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2016. godine. U svojoj retorici uvijek je slijedio tri načela: jednostavnost, ponavljanje i senzacionalizam. Trumpovi govori prvenstveno su zamišljeni da privuku pozornost bijelaca radničke klase. Njegov retorički stil daje dojam da sve radi u interesu radničke klase, dok zapravo promiče interese krupnog kapitala. Trumpova zlouporaba teme prisutna je na brojnim temama, ponajviše u govorima o ilegalnim imigrantima, čime izaziva zabrinutost među osiromašenim masama očekujući da će na izborima reagirati njemu u korist. Pritom ga ne zabrinjava što svojim izjavama širi razdor i doprinosi negativnom ozračju u zemlji te brojnim napadima na manjine. Ponašanje i govori Donalda Trumpa puni su kontradikcija. Hvali zajedništvo, ali ne vjeruje u zajedničke vrijednosti, stalne saveze ili lekcije iz povijesti.

Ključne riječi: Donald Trump, izborna strategija, migracija, politička retorika, Twitter

Abstract: With an uncompromising strategy, simple language and distinctive communication via social media, Donald Trump has managed to motivate people who feel like they are the losers of globalization to give him their vote and to contribute to his victory in the 2016 presidential election. In his rhetoric, he always followed three principles: simplicity, repetition, and sensationalism. Trump’s speeches are conceived primarily to attract the attention of working-class whites. His rhetorical style gives the impression that he is doing everything in the interest of the working class, when in fact he is promoting the interests of big business. Trump’s topic abuse is present on a number of issues, most notably in speeches about illegal immigrants, whereby he strikes concern among the impoverished masses, expecting them to react in his favour in the election. Thereby, he is not concerned that his statements spread discord and contribute to the negative atmosphere in the country and to numerous attacks on minorities. Donald Trump’s behaviour and speeches are full of contradictions. He praises togetherness, but does not believe in shared values, permanent alliances, or lessons from history.

Keywords: Donald Trump, election strategy, migration, political rhetoric, Twitter

Silvija Londero Šimleša

hrv. Trendovi u prijenosu komunikacijskih poruka putem radija

engl. Trends in the transmission of communication messages by radio

Sažetak: Odnos medija i PR-a je međusobno ovisan. Mediji su ključni za postojanje odnosa s javnošću jer predstavljaju važan kanal do zainteresirane javnosti, a odnosi s javnošću jedan su od najvažnijih izvora informacija za medije. Ključni preduvjet dobre suradnje urednika s novinarima i stručnjacima za odnose s javnošću je međusobno razumijevanje, kao i kvalitetan sadržaj. Razina tog odnosa također utječe na prijenos poruke publici. Zbog brzine prijenosa poruka, radio je postao moćna i utjecajna platforma, važna za pravovremeno širenje vijesti i emitiranih poruka, a svojom jednostavnošću čini ga jednim od najvažnijih komunikacijskih sredstava.

Ključne riječi: mediji, odnosi s javnošću, radio, medijska publika, prenošenje poruke

Abstract: The relationship between media and PR is mutually dependent. The media are crucial for the existence of public relations because they represent an important channel to the interested public, while public relations are one of the most important sources of information for the media. The key prerequisite for good cooperation between editors and journalists and public relations experts is mutual understanding, as well as quality content. The level of this relationship also affects the transmission of the message to the audience. Due to the speed of message transmission, radio has become a powerful and influential platform, important for the timely dissemination of news and broadcast messages, and its simplicity makes it one of the most important means of communication.

Keywords: media, public relations, radio, media audience, conveying a message

Book Review

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us