2023 – Vol. 8 No. 1

Volumen 8, Number 1

Editor’s Note

Martina Pandžić Skoko

hrv. Uspon i pad američkog sna kao ključnog aduta meke moći Sjedinjenih Američkih Država

engl. The Rise and Fall of the American Dream as a Key Soft power Asset of the United States of America

Sažetak: U kreiranju meke moći država, koja igra sve značajniju ulogu u međunarodnom pozicioniranju država, važno mjesto igra njihov način života, u kojem se zrcale vrijednosti, tradicije, svjetonazori, kultura i druge sastavnice nacionalnog identiteta. U tom kontekstu rad analizira ulogu i održivost „američkog sna“ kao ključnog aduta meke moći Sjedinjenih Američkih Država.

Rad polazi od pretpostavke kako su SAD desetljećima bile najbolji globalni primjer uspješne komercijalizacije vlastitog identiteta i načina života, zahvaljujući čemu je američki san postao magnet milijunima useljenika i njihovih potomaka, ali i privlačan putokaz za uspjeh ljudima diljem svijeta. A kroz svoj način života Amerikanci su ostatku svijeta uspješno prodavali i svoje proizvode, širili kulturni, gospodarski i politički utjecaj. Tako je i sama Amerika postala super-brend, koji zahvaljujući svojoj popularnosti daje dodatnu vrijednost svojim proizvodnim i uslužnim brendovima, kulturnim proizvodima, pa čak i politici. No, početkom 21. stojeća imidž Amerike u svijetu je počeo slabiti, komunikacija sa svijetom je doživjela svojevrsnu krizu, došlo je do propitivanja američkog modela vladavine, zabilježeno je sve više kritika vezanih uz realne mogućnosti ostvarenja američkog sna, a na njegovo urušavanje utjecalo je i odstupanje od demokratskih načela i svojevrsna kriza vladavine u mandatu predsjednika Donalda Trumpa, kao i duboke podjele u američkom društvu. Autorica zaključuje kako gubljenjem privlačnosti američkog sna, nepovratno odlazi i važan dio meke moći SAD-a, a time i američkog utjecaja u svijetu, dok istodobno dolazi do stvaranja europskog sna, koji pomaže u jačanju brenda europskih, ponajviše skandinavskih, država.

Ključne riječi: meka moć, američki san, Sjedinjene Američke Države, Europa, kriza

Abstract: In the creation of the soft power of countries, which plays an increasingly significant role in international positioning, their way of life plays an important role, where values, traditions, worldviews, culture and other components of national identity are reflected. In this context, the paper analyzes the role and sustainability of the “American dream” as a key asset of the soft power of the United States of America.

The paper is based on the assumption that, for decades, the USA has been the best global example of the successful commercialization of one’s own identity and lifestyle, thanks to which the American dream has become a magnet for millions of immigrants and their descendants, as well as an attractive roadmap for success for people around the world. Through their way of life, Americans successfully sold their products to the rest of the world and spread their cultural, economic and political influence. Thus, America itself has become a super-brand, which, thanks to its popularity, provides added value to its production and service brands, cultural products, and even politics. However, at the beginning of the 21st century, the standing image of America in the world began to weaken, communication with the world experienced a kind of crisis, the American model of government was questioned, more and more criticism was recorded regarding the realistic possibilities of realizing the American dream, and its collapse was also influenced by deviation from democratic principles and a kind of crisis of governance during the term in office of President Donald Trump, as well as deep divisions in American society.

The author concludes that, by losing the attractiveness of the American dream, an important part of the soft power of the USA, and thus American influence in the world, is also irreversibly lost, while at the same time the European dream is being created, which helps to strengthen the brand of European, mostly Scandinavian, countries.

Keywords: soft power, American dream, United States of America, Europe, crisis

izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona, doc. dr. sc. Jurica Grzunov

hrv. Percepcija ključnih dionika o problemima u razvoju pametnih turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj

engl. Perception of Key Stakeholders about Problems in the Development of Smart Tourist Destinations in the Republic of Croatia

Sažetak: Ponajviše zahvaljujući svom povoljnom geografskom položaju i blagoj klimi, ali i bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini, Republika Hrvatska ima status atraktivne turističke destinacije. Unatoč tome, brojna istraživanja pokazuju da je hrvatski turizam u najvećoj mjeri „pogonjen“ isključivo suncem i morem, što pak rezultira visokom sezonalnošću i različitim problemima koji iz nje proizlaze. Rješavanje navedenih problema moguće je isključivo uz suradnju i kvalitetnu komunikaciju svih dionika u destinaciji te uz stručno i motivirano vodstvo koje prati turističke trendove i kontinuirano radi na održivom razvoju i unaprjeđenju Republike Hrvatske kao turističke destinacije. U tom kontekstu, kao potencijalni smjer razvoja hrvatskog turizma nameće se upravo pametni turizam, koji u prvi plan stavlja međusobnu suradnju svih dionika i pametno upravljanje destinacijom uz pomoć modernih tehnologija. U ovom su radu opisani rezultati istraživanja uz pomoć kojeg se nastojalo utvrditi koji su ključni dionici u sustavu aktivnosti razvoja i upravljanja turističkim destinacijama u Republici Hrvatskoj u kontekstu pametnog turizma, u kojoj mjeri oni surađuju sa ostalim dionicima te kako percipiraju probleme i tenzije koji su prisutni u navedenom sustavu aktivnosti.

Ključne riječi: dionici, problemi, sustav aktivnosti, razvoj, pametni turizam

Abstract: By virtue, mostly, to its favorable geographical position and mild climate, but also to its rich cultural and natural heritage, the Republic of Croatia enjoys the status of an attractive tourist destination. In spite of this, numerous studies show that Croatian tourism is, to the greatest extent, “driven” exclusively by the sun and the sea, which in turn results in high seasonality and various problems arising from it. Solving the aforementioned problems is only possible with the cooperation and quality communication of all stakeholders in the destination and with professional and motivated leadership that follows tourism trends and continuously works on the sustainable development and improvement of the Republic of Croatia as a tourist destination. In this context, smart tourism is emerging as a potential direction for the development of Croatian tourism, which prioritizes the mutual cooperation of all stakeholders and smart management of the destination with the help of modern technologies. This paper describes the results of research with the help of which an attempt was made to determine the key stakeholders in the system of activities for the development and management of tourist destinations in the Republic of Croatia in the context of smart tourism, to what extent they cooperate with other stakeholders and how they perceive the problems and tensions that are present in the specified system of activities.

Keywords: stakeholders, problems, activity system, development, smart tourism

Karlo Kanajet

hrv. Komunikacijske specifičnosti današnjice i odnosi s javnošću

engl. Communication Specifics of Today and Public Relations

Sažetak: Ovaj rad bavi se komunikacijskim specifičnostima današnjice te načinom na koji utječu na rad praktičara odnosa s javnošću. U radu se prvo teorijski razrađuje odnos odnosa s javnošću i novinarstva. Unatoč prisutnom i ponekad potenciranom antagonizmu između odnosa s javnošću i novinarstva, ove su dvije profesije upućene jedna na drugu te oni koji se njima bave uvelike si mogu olakšati posao ukoliko se odluče na suradnju. Zatim se razrađuju komunikacija u digitalno doba, strategija i taktike te interna komunikacija. Moderna je komunikacija obilježena korištenjem specifičnog jezika i brzim promjenama. Kako bi se s takvim uvjetima znale nositi, organizacije kreiraju planove koji definiraju jasne strategije koje se provode putem taktika. Zaključuje se kako je pritom jedan od presudnih zadataka stvaranje zdrave radne atmosfere, pri čemu stručnjaci za odnose s javnošću kao komunikacijski agenti rade na uspostavljanju dijaloga.   

Ključne riječi: odnosi s javnošću, novinarstvo, digitalno doba, strategija, taktike, interna komunikacija

Abstract: This paper deals with the communication specifics of today, and how they affect the work of public relations practitioners. The paper first theoretically elaborates the relationship between public relations and journalism. Despite the present and sometimes emphasized antagonism between public relations and journalism, these two professions are directed at each other, and those who practice them can make their work substantially easier if they decide to cooperate. This is followed by communication in the digital age, strategy and tactics, and internal communication are elaborated. Modern communication is characterized by the use of specific language and rapid changes. In order to cope with such conditions, organizations create plans that define clear strategies that are implemented through tactics. It is concluded that one of the crucial tasks is the creation of a healthy working atmosphere, whereby public relations specialists work as communication agents to establish a dialogue.

Keywords: public relations, journalism, digital era, strategy, tactics, internal communication

Paula Čatipović

hrv. Učestalost i svrha korištenja medija tijekom pandemije COVID-19

engl. Frequency and Purpose of Media Use During the COVID-19 Pandemic

Sažetak: Ovaj rad primjenjuje teoriju koristi i zadovoljstva medija na hrvatske publike tijekom pandemije COVID-19. Na taj način istražuje se koliko učestalo i u koju svrhu su u vrijeme pandemije korištene različite vrste medija. Ovo kvantitativno istraživanje temelji se na uzorku od 741 ispitanika, a pri analizi podataka korištene su deskriptivna analiza, hi kvadrat test, analiza korelacije i logistička regresija. Rezultati upućuju na pomak u korištenju od tradicionalnih prema online medijima. Također, pokazalo se da žene i mladi statistički značajno više koriste aplikacije za slanje poruka. Mediji su vrlo često korišteni u svrhu komuniciranja s drugim osobama, opuštanja, zabave i tek onda dobivanja informacija o aktualnostima. Ova analiza daje važne podatke o korištenju medija u krizi te sugerira značajan pomak prema interaktivnim online medijima s naglaskom na aplikacijama za poruke.

Ključne riječi: mediji, publike, COVID-19, kriza, teorija koristi i zadovoljstva

Abstract: This paper applies user and gratification theories to Croatian audiences during the COVID-19 pandemic. In this manner, it investigates how often and for what purpose people used which media during the pandemic. This quantitative research is based on a sample of 741 respondents. Descriptive analysis, chi-square test, correlation analysis and logistic regression were used in the data analysis. The results indicate a shift from traditional towards online media. Additionally, it has been shown that women and young people use messaging applications statistically significantly more. Public television is watched less than commercial television (Mdn commercial=4, IQR=2, Mdn public=3, IQR=2). The media are very often used for the purpose of communicating with other people, relaxing, having fun, and only then obtaining information about current events. This analysis provides important data on the use of media in a crisis and suggests a significant shift towards interactive online media with an emphasis on messaging applications.

Keywords: media, audiences, COVID-19, crisis, user and gratification theories

Book Review

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us