2016 – Vol 1. No. 2

Volume 1, Number 2

Editor’s Note

Alex Malouf, Marko Selaković, Nikolina Ljepava

hrv. Istraživanje odnosa između korporativnog volontiranja i internih komunikacija u multinacionalnim organizacijama

engl. Exploring the Relationship Between Corporate Volunteering and Internal Communications in Multinational Organizations

Sažetak: Svrha ovog rada je istražiti odnos između internih komunikacija i korporativnog volontiranja kako bi se bolje razumjelo kako tvrtke promiču volonterstvo među zaposlenicima. Prema Aguilera et al. (2007), volonterstvo se može promicati izravnim komuniciranjem o takvim programima, kao i neizravnim komuniciranjem zaposlenika o organizacijskoj svrsi, strategiji i vrijednostima. Provedeno je istraživanje sa zaposlenicima triju multinacionalnih kompanija, a podaci su analizirani kako bi se sagledao odnos između razumijevanja zaposlenika o organizacijskoj svrsi njihove tvrtke, strategije DOP-a i sudjelovanja zaposlenika u strukturiranim programima volontiranja i volontiranja izvan posla. Autori su zaključili da upravljanje internim komunikacijama utječe na usklađivanje percepcije zaposlenika o organizacijskoj svrsi tvrtke s njezinom DOP strategijom te ih potiče na aktivno sudjelovanje u programima volontiranja zaposlenika. Provedeno istraživanje dokazuje međuovisnost internih komunikacija i korporativnog volontiranja: kada su interne komunikacije bile učinkovite, postojale su veće stope volontiranja i pozitivniji organizacijski imidž. Osim toga, istraživanje pruža razumijevanje stanja korporativnog volontiranja i njegovog odnosa s internim komunikacijama u zemlji koja bi se mogla opisati kao tržište u nastajanju, kako s gledišta lokalnih pristupa DOP-u, tako i s njezinog ekonomskog statusa . Nalazi su korišteni kako bi se utvrdilo kako tvrtke mogu bolje uskladiti svoju organizacijsku svrhu i strategiju DOP-a putem interne komunikacije kako bi bolje promovirale programe volontiranja među osobljem.

Ključne riječi: interne komunikacije, DOP, korporativno volontiranje, angažman zaposlenika

Abstract: The purpose of this paper is to explore the relationship between internal communications and corporate volunteering in order to better understand how companies promote volunteerism among employees. According to Aguilera et al. (2007), volunteerism can be promoted by directly communicating about such programmes, as well as indirectly communicating to employees on organizational purpose, strategy and values. A survey has been conducted with employees of three multinational companies, and data were analysed to comprehend the relationship between employee understanding of their company’s organizational purpose, CSR strategy and employee participation in both structured volunteering programmes and out-of-work volunteering. The authors concluded that management of internal communications has an impact on aligning employees’ perception of the company’s organizational purpose with its CSR strategy and in prompting them to actively take part in employee volunteering programmes. The research conducted proves the interdependence between internal communications and corporate volunteering: when the internal communications were effective, there were higher volunteering engagement rates and a more positive organizational image. In addition, the research provides an understanding of the state of corporate volunteering and its relationship with internal communications in a country which could be described as an emerging market both from the point-of-view of local approaches to CSR as well as its economic status. Findings have been used to identify how companies can better align their organizational purpose and CSR strategy via internal communications in order to better promote volunteering programmes amongst staff.

Keywords: internal communications, CSR, corporate volunteering, employee engagement

Ivan Pakozdi, Mario Petrović, Adrian Beljo

hrv. Nativ oglašavanje: Razvoj marketinga ili promotivni alat za odnose s javnošću

engl. Native Advertising: Evolving Marketing or Public Relations Promotional Tool

Sažetak: Pojam “Native oglašavanje” u marketinškom smislu okarakteriziran je kao “evolucija oglašavanja” i obično se smatra da pripada skupini novih marketinških alata. No, zbog suptilnog načina na koji prezentira “uređivački” sadržaj u medijima, PR praktičari Native oglašavanje sve više opisuju kao jedan od najpoželjnijih PR alata. Vođeni tom situacijom, autori u ovom radu uspoređuju teorijska znanja o oglašavanju s Native oglašavanjem kao novim i inovativnim oblikom oglašavanja, te ga povezuju s primjenom u području odnosa s javnošću. Dobiveni rezultati usporedbe suprotstavljeni su mišljenjima šest stručnjaka koji rade u medijima, marketinškim agencijama i PR agencijama. Kroz dubinske intervjue iznose različite poglede na Native oglašavanje kao novu formu oglašavanja, odnosno novi PR alat. Usporedbom mišljenja autori dokazuju da je Native oglašavanje prvenstveno marketinški alat koji zbog svoje sekundarne (promotivne) funkcije služi kao podrška PR aktivnostima, a ne obrnuto.

Ključne riječi: oglašavanje, Native oglašavanje, promocija, marketing, odnosi s javnošću, sadržaj, mediji, advertorial

Abstract: The term “Native Advertising” in the marketing sense has been characterised as an “advertising evolution”, and it is usually considered to belong to the group of new marketing tools. However, due to the subtle way in which it presents “editorial” content in the media, PR practitioners are increasingly describing native advertising as one of the most desirable PR tools. Guided by this situation, in this paper, the authors compare theoretical knowledge on advertising with Native Advertising as a new and innovative form of advertising, and connect it with application in the field of public relations. The obtained results of the comparison are contrasted with the opinions of six experts who have been working in the media, marketing agencies and PR agencies. By means of in-depth interviews, they present diverse takes on Native Advertising as a new advertising form, that is, a new PR tool. By comparing their opinions, the authors prove that Native Advertising is primarily a marketing tool that, due to its secondary (promotional) function, serves as support to PR activities, and not vice versa.

Keywords: advertising, Native Advertising, promotion, marketing, public relations, content, media, advertorial

Ema Starčić, Hrvoje Jakopović

hrv. Vrednovanje i mjerenje među hrvatskim stručnjacima za odnose s javnošću

engl. Evaluation and Measurement Among Croatian Public Relations Professionals

Sažetak: Ovaj rad ispituje evaluaciju i mjerenje PR-a u korporativnom sektoru u Hrvatskoj. PR procjena jedno je od najvažnijih pitanja za budućnost profesije odnosa s javnošću. Autori analiziraju PR metriku koja se koristi u korporativnom sektoru u Hrvatskoj. Anketnim istraživanjem propituju svijest o procjeni PR-a, učestalost ocjenjivanja, što se uzima kao mjera učinkovitosti PR-a, korištene metode i kompetencije za korištenje pojedinih metoda, pristupe ocjenjivanja društvenih medija. Anketno istraživanje provedeno na uzorku od 35 stručnjaka za odnose s javnošću iz 35 različitih organizacija u Hrvatskoj pokazalo je da mjerenje učinkovitosti programa odnosa s javnošću u Hrvatskoj još uvijek nije u potpunosti implementirano u praksi, no postoji visoka razina svijesti o važnosti evaluacije u odnosima s javnošću. Rezultati pokazuju da PR stručnjaci radije koriste kvantitativne metode te da evaluaciju uglavnom koriste kao sumativno istraživanje.

Ključne riječi: evaluacija, odnosi s javnošću, korporativne komunikacije, korporativni sektor, PR metrika, Hrvatska

Abstract: This paper examines PR evaluation and measurement in the corporate sector in Croatia. PR evaluation is one of the most important questions for the future of the public relations profession. The authors analyse the PR metrics used in the corporate sector in Croatia. With the survey research, they question awareness concerning PR evaluation, frequency of evaluation performance, what is taken as a measure of PR efficiency, methods used and competencies for using certain methods, evaluation approaches for social media. Survey research conducted on a sample of 35 public relations professionals from 35 different organizations in Croatia shows that measuring the effectiveness of the public relations programme in Croatia is still not fully implemented in practice, but there is a high level of awareness about the importance of evaluation in public relations. Results show that PR professionals prefer to use quantitative methods and that they mostly use evaluation as summative research.

Keywords: evaluation, public relations, corporate communications, corporate sector, PR metrics, Croatia

Leali Osmančević

hrv. Twitter kao popularna novinarska platforma – sličnosti i razlike između Jutarnjeg i Večernjeg lista

engl. Twitter as Popular Journalistic Platform – Similarities and Differences Between Jutarnji List and Vecernji List

Sažetak: Članak se bavi Twitterom kao popularnom platformom za medije i novinare. Novinarstvo, kao profesija, sada u 21. stoljeću još je dostupnije svim medijskim publikama ponajviše zbog brzog razvoja društvenih mreža i mobilnih medija. Twitter je jedna od najpopularnijih društvenih platformi, a mikroblogging servisi i velik broj medija i novinara imaju svoje službene Twitter račune putem kojih dijele najnovije vijesti i medijske sadržaje te se svakodnevno povezuju sa svojom publikom. Twitter ima puno prednosti u kontekstu novinarstva, no važno je prvo naučiti kako ga koristiti na profesionalan i najkorisniji način. U članku se također iznose rezultati istraživanja čiji je glavni cilj bio utvrditi načine komuniciranja te moguće sličnosti i razlike dvaju hrvatskih dnevnih novina, Jutarnjeg i Večernjeg lista, na Twitteru.

Ključne riječi: društvene mreže, Twitter, novinarstvo, dnevne novine, Jutarnji list, Večernji list

Abstract: The article deals with Twitter as a popular platform for media and journalists. Journalism, as a profession, is now in the 21st century even more accessible to all media audiences mainly because of the rapid development of social networks and mobile media. Twitter is one of the most popular social platforms, and microblogging services and a large number of media and journalists have their official Twitter accounts through which they share the latest news and media content as well as connect with their audience on a daily basis. Twitter has a lot of advantages in the context of journalism, but it is important to firstly learn how to use it in a professional and most beneficial way. The article also presents results of research whose main goal was to determine ways of communicating and possible similarities and differences between two Croatian daily newspapers, Jutarnji list and Večernji list, on Twitter.

Keywords: social networks, Twitter, journalism, daily newspapers, Jutarnji list, Večernji list

Jadranka Škarica, Ivan Tanta

hrv. Komunikacija u organizacijama kao temelj dobrog upravljanja ili kamen spoticanja

engl. Communication in Organisations as Fundamentals of Good Management or a Stumbling Block

Sažetak: Okruženje u kojem poduzeća posluju neprestano se mijenja i menadžeri su često prisiljeni donositi odluke koje bi pomogle poduzećima da se prilagode promjenama. U tom kontekstu, komunikacijske vještine su vrlo važne posebno u upravljanju promjenama kako bi se povećala kvaliteta odluka i vjerojatnost da će zaposlenici biti motivirani za uspješno provođenje promjena. Ovo istraživanje će dati pregled i analizu komunikacije u organizacijama na temelju rezultata ankete te će dati preporuke kako učinkovito komunicirati promjene. Nedavno objavljene studije nisu se bavile učinkovitošću komunikacije u provođenju promjena pomoću anketnih upitnika. Rezultati dobiveni anketom primjenjivi su u praksi te bi ih menadžeri i zaposlenici mogli koristiti kako bi osigurali uspješnije provođenje neizbježne promjene i smanjili neželjene učinke ukoliko se promjena ne komunicira učinkovito.

Ključne riječi: poslovne organizacije, upravljanje promjenama, komunikacija, donošenje odluka, implementacija promjena, organizacijske promjene, procesi restrukturiranja

Abstract: The environment in which businesses operate is constantly changing and managers are often forced to make decisions that would help businesses adapt to changes. In this context, communication skills are very important especially in managing change in order to increase the quality of decisions and the likelihood that the employees will be motivated for successful implementation of changes. This study will provide an overview and an analysis of communication in organisations based on the results of the survey, and it will provide recommendations on how to effectively communicate changes. Recently published studies did not address the effectiveness of communication in implementing changes using survey questionnaires. The results obtained from the survey are applicable in practice and could be used by managers and employees to ensure a more successful implementation of inevitable change and to reduce the unwanted effects if the change is not communicated effectively.

Keywords: business organisations, change management, communication, decision making, implementing change, organisational changes, restructuring processes

Goran Pavelin, Roko Matanović

hrv. Istraživanje o stavovima ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva o planiranju i provedbi volonterskog menadžmenta

engl. Research on the Attitudes of the Directors of Croatian State Archives to Planning and Implementing Volunteer Management

Sažetak: Hrvatski su arhivi većinom ostali izvan pozornosti, odlučivši se koristiti državnim subvencijama kao štakom koja im pomaže da rade svoj posao ne obraćajući puno pozornosti na gospodarsku stvarnost. Kao zastrašujući rezultat, arhivska spremišta su krcata podacima i zapisima koji još nisu pravilno razvrstani i dostupni javnosti. Da stvari budu još gore, malo je građana koji žele posjetiti lokalni arhiv jer nisu sigurni koju vrijednost bi mogli dobiti za svoje vrijeme. Ovaj se rad bavi dvojakim pristupom (zakonodavstvom i obrazovanjem) približavanju arhivskog menadžmenta suvremenoj praksi te otkriva zašto se hrvatski arhivi sporo mijenjaju, ne mogu se nositi s najvećim zastojima. Empirijski podaci pokazuju da su upravitelji loše opremljeni za vođenje programa volonterskog upravljanja, a kamoli za obavljanje osnovnih PR aktivnosti kako bi porezni obveznici znali za koje usluge financiraju arhive. Prema rezultatima istraživanja, menadžeri bi jako voljeli da ih se podučava kako svoj mandat učiniti uspješnijim. Rad je temeljan i po tome što dosad nije provedeno nikakvo drugo istraživanje o usklađenosti hrvatskih arhiva sa suvremenom praksom volonterskog upravljanja.

Ključne riječi: arhiva, komunikacijske vještine direktora, odnosi s dionicima, upravljanje volonterima

Abstract: Croatian archives have stayed out of the spotlight for the most part, opting to use government subsidies as a crutch to help them go about their business without paying much attention to economic realities. As a terrifying result, archive repositories are fraught with data and records that have not been properly sorted out and made available for public use yet. To make things worse, few citizens feel like paying the local archives a visit as they are not sure what value they might get for their time. This paper deals with a twofold approach (legislation and education) to getting archives management up to date with modern practice and also reveals why Croatian archives have been slow to change, unable to cope with their biggest setbacks. Empirical data suggest managers are ill-equipped to run a volunteer management programme, let alone carry out basic PR activities to let taxpayers know for what services they are funding the archives. According to survey results, managers would very much like to be taught how to make their tenure more successful. The paper is also ground breaking in that no other research has been done before on Croatian archives being in tune with the modern practice of volunteer management.

Keywords: archives, director communication skills, relationships with stakeholders, volunteer management

Book Reviews

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us