2018 – Vol. 3 No. 1

Volume 3, Number 1

Editor’s Note

Brian G. Smith, Megan C. Kendall, Devin Knighton, Temi Wright

hrv. Uspon ambasadora robne marke: društveni udio, korporativna društvena odgovornost i utjecaj među utjecajnim osobama na društvenim mrežama

engl. Rise of the Brand Ambassador: Social Stake, Corporate Social Responsibility and Influence among the Social Media Influencers

Sažetak: Jedan od utjecaja društvenih medija na odnose s javnošću bila je veza koju osiguravaju organizacijama sa skupinama dionika te potreba za prepoznavanjem novih i novonastalih skupina dionika i njihovog utjecaja na organizaciju. Jedna takva skupina dionika s utjecajem na društvenim mrežama i prepoznatljivošću u odnosima s javnošću su ambasadori robnih marki, koji distribuiraju organizacijski sadržaj društvenim mrežama. Ova studija ispituje značenja i motivaciju ambasadora robne marke u uspostavljanju odnosa s organizacijom te njihova razmatranja u predstavljanju i distribuciji sadržaja za organizaciju. Konkretno, ispitali smo razmatranje sadržaja o društveno odgovornom poslovanju (CSR) među ambasadorima brendova. Nalazi upućuju na složena razmatranja lojalnosti, obveza i udjela unutar odnosa ambasadora marke i organizacije. Vrijednost sadržaja DOP-a među veleposlanicima bila je upitna. Razmatraju se etička pitanja organizacijskih veza, uključujući naknade.

Ključne riječi: korporativna društvena odgovornost, brand ambasador, društveni mediji, etika, wOM

Abstract: One of social media’s influences on public relations has been the connection they provide organizations with stakeholder groups, and the need to recognize new and emerging stakeholder groups and their influence on the organization. One such stakeholder group with social media-borne influence and recognition in public relations is brand ambassadors, who distribute organizational content to social networks. This study examines the meanings and motivations of brand ambassadors in establishing relationships with an organization, and their considerations in representing and distributing content for an organization. In particular, we examined the consideration of corporate social responsibility (CSR) content among brand ambassadors. Findings suggest complex considerations of loyalties, commitments, and stakes within the brand ambassador-organization relationship. CSR content’s value among ambassadors was questionable. The ethical issues of organizational ties, including compensation, are discussed.

Keywords: corporate social responsibility, brand ambassador, social media, ethics, wOM

Toni Fijan, Zdeslav Milas

hrv. Analiza ugleda profesije kao mogućeg pokazatelja krize u odnosima s javnošću

engl. Analysis of Profession Reputation as Possible Indicator of Crisis in Public Relations

Sažetak: Nalazi relevantnih istraživanja provedenih u europskim zemljama, kao i razni eminentni autori knjiga i priručnika o odnosima s javnošću te ugledni komunikacijski stručnjaci ukazali su na problem narušenog ugleda odnosa s javnošću. Upravo su ti stavovi bili povod za provođenje istraživanja “Percepcija identiteta, imidža i ugleda odnosa s javnošću”, čiji je cilj bio saznati kako različite skupine ljudi – PR stručnjaci, studenti komunikologije i odrasli koji se ne bave s odnosima s javnošću – percipiraju navedenu struku. U radu su prikazani ključni nalazi i zaključci istraživanja, dajući detaljan uvid u ovu problematiku.

Ključne riječi: odnosi s javnošću, ugled, imidž, istraživanje

Abstract: The findings of relevant research conducted in European countries, as well as diverse eminent authors of books and handbooks on public relations and reputable communications experts have pointed out the problem of the tainted reputation of public relations. It is precisely these attitudes that were the reason for conducting the research “Perception of the identity, image and reputation of public relations”, whose goal was to learn how various groups of people – PR experts, communications students, and adults who do not deal with public relations – perceive the stated profession. The paper presents the key findings and conclusions of the research, providing detailed insight into this issue.

Keywords: public relations, reputation, image, research

Valentina Martino, Stefano Scarcella Prandstraller

hrv. Korporativna kulturna odgovornost i zajednička vrijednost u bankarskom sektoru. Eksplorativna studija u Italiji

engl. Corporate Cultural Responsibility and Shared Value in the Banking Sector. An Explorative Study in Italy 

Sažetak: Ovaj rad ima za cilj istražiti nove trendove i strateške pristupe koje promiču talijanske banke u području korporativne kulturne odgovornosti i komunikacije. Utemeljeno na pristupu studija više slučajeva, istraživanje se usredotočuje na politike i operativne aktivnosti koje su u posljednjem desetljeću proveli neki od najinovativnijih igrača u području upravljanja korporativnom umjetnošću i komunikacije, promičući inovativnu logiku društvenog dijeljenja i angažman dionika oko umjetničkih zbirki, događaja i digitalnih platformi banaka.

Ključne riječi: korporativna kulturna komunikacija, korporativna kulturna odgovornost, korporativna zajednička vrijednost, bankarska komunikacija i PR, umjetnička filantropija, korporativna društvena odgovornost

Abstract: This paper aims to explore the emerging trends and strategic approaches promoted by Italian banks in the field of corporate cultural responsibility and communication. Based on a multi-case study approach, the research focuses on both the policies and operational activities carried out in the last decade by some of the most innovative players in the field of corporate arts management and communication, promoting an innovative logic of social sharing and stakeholder engagement around banks’ art collections, events and digital platforms.

Keywords: corporate cultural communication, corporate cultural responsibility, corporate shared value, banking communication and PR, arts philanthropy, corporate social responsibility

Barika Goncu, Vehbi Gorgulu

hrv. Društvena odgovornost sveučilišta prema održivom suživotu ljudi i životinja na kampusu: studija slučaja Društva prijatelja životinja Bilgi

engl. University Social Responsibility Towards Sustainable Coexistence of Humans and Animals on Campus: Case Study on Bilgi Animal Friends Society 

Sažetak: BILGI Animal Friends Society (BAFS) sveučilišni je projekt društvene odgovornosti Sveučilišta Bilgi u Istanbulu, pokrenut kako bi se podigla svijest o mačkama i psima lutalicama koji žive u kampusu. Cilj je poboljšati interakciju ustanove s njezinim društvenim i fizičkim okruženjem i njezinim dionicima za opće dobro. Drugi cilj je poboljšati životni standard životinja lutalica u kampusu intenziviranjem njihove interakcije s ljudima i suradnjom s lokalnom općinom za njihovo zdravlje i dobrobit. BAFS, slučaj našeg istraživanja, važan je jer je jedna od primarnih sveučilišnih inicijativa korporativne društvene odgovornosti u Turskoj za podizanje svijesti o životinjama lutalicama, poboljšanje njihovih životnih uvjeta u kampusu i stvaranje uzornog modela održivog suživota ljudi i životinje. U skladu s tim, naše istraživanje istražuje strukturne i operativne značajke inicijative BAFS i procjenjuje njen odnos s ključnim načelima pristupa društvenoj odgovornosti sveučilišta.

Ključne riječi: USR, Sveučilište Bilgi u Istanbulu, okoliš, životinje, društvene promjene

Abstract: BILGI Animal Friends Society (BAFS) is a university social responsibility project of Istanbul Bilgi University, initiated to raise awareness about the stray cats and dogs living on campus. The aim is to enhance the institution’s interaction with its social and physical environment and its stakeholders for the common good. Another aim is to improve the living standards of stray animals on campus by intensifying their interaction with humans, and by cooperating with the local municipality for their health and well-being. BAFS, the case of our research, is important for being one of the primary university-based corporate social responsibility initiatives in Turkey to raise awareness on stray animals, to improve their living conditions on campus, and to create an exemplary model of sustainable coexistence of humans and animals. In line with this, our research explores structural and operational characteristics of the BAFS initiative and assesses its relation with key principles of the university social responsibility approach.

Keywords: USR, Istanbul Bilgi University, environment, animal, social change

Sanja Rocco

hrv. Dizajnirana komunikacija – (ne)razumijevanje svrhe

engl. Communication by Design – (Mis)Understanding the Purpose

Sažetak: Istraživači iz različitih područja marketinga, komunikacija i menadžmenta često vide ulogu dizajna na kraju procesa. Međutim, dizajnom treba upravljati i uključiti ga u proces donošenja odluka od samog početka, kao i druge važne komponente svakog poslovanja. Glavna svrha dizajna je komunikacija, bilo da se radi o dizajnu vizualnih komunikacija, dizajnu proizvoda ili dizajnu usluga. Koliko god složen bio, dizajn bi trebao prvo poslati poruku koja je jasna i razumljiva, bilo da se radi o paketu ili proizvodu, natpisu u javnom prostoru ili web stranici. Tema ovog rada je (vizualni) komunikacijski dizajn. Potreba za dobrim komunikacijskim dizajnom veća je nego ikad, jer o slikama i njihovoj interpretaciji ovisi naša svakodnevica, posebice s brzim razvojem komunikacijskih tehnologija. Loš komunikacijski dizajn može uzrokovati ozbiljne komunikacijske probleme, zagaditi naš okoliš ili čak obezvrijediti javni prostor. Međutim, jaka osobna prisutnost nije poželjna i nužna u radu komunikacijskih dizajnera, jer je njihova glavna svrha i odgovornost prenijeti poruku svojih klijenata ciljanoj publici.

Ključne riječi: dizajn, poruka, vizualna komunikacija, slike, komunikacijski problemi

Abstract: Researchers from different fields of marketing, communication and management often see the role of design at the end of the process. However, design should be managed and involved in the decisionmaking process from the beginning, the same as other important components of any business. The main purpose of design is communication, whether it is visual communication design, product design or service design. No matter how complex, design should first send a message that is clear and understandable, whether it is a package or a product, a signage in public space or a website. The topic of this paper is (visual) communication design. The need for good communication design is greater than ever, because our everyday life depends on images and their interpretation, particularly with the fast development of communication technologies. Bad communication design can cause serious communication problems, pollute our environment, or even devalue the public space. However, strong personal presence is not desirable and necessary in communication designers’ work, as their main purpose and responsibility is to deliver the message from their clients to the target audience.

Keywords: design, message, visual communication, images, communication problems

Book Review 

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us