2024 – Vol 9 No. 1

Volumen 9, Number 1

Editor’s Note

Valentina Pervan
Hrvoje Jakopović
, izv. prof. dr. sc.

hrv. Digitalno krizno komuniciranje u turizmu – studija slučaja erupcije vulkana Cumbre Vieja

engl. Digital crisis communication in tourism – a case study of the Cumbre Vieja volcano eruption

Sažetak: Svrha ovog rada je dati odgovore na ključno pitanje u kriznim situacijama koje su povezane s turizmom, a to je kako upravljati kriznom komunikacijom uslijed prirodnih katastrofa putem digitalnih kanala. S tom svrhom odabran je recentniji slučaj erupcije vulkana Cumbre Vieja. Autori su istražili kako je turistička zajednica La Palma upravljala kriznom komunikacijom. U okviru studije slučaja erupcije vulkana Cumbre Vieja, analiziran je sadržaj objava turističke zajednice La Palma u kriznom periodu na Twitteru. Istraživanje je provedeno na uzorku od 307 objava na španjolskom i engleskom jeziku koje se nalaze na službenom Twitter profilu turističke zajednice La Palma. Rezultati istraživanja pokazali su kako je turistička zajednica La Palma intenzivirala svoju komunikaciju s korisnicima Twittera u akutnoj fazi krize povezanoj s erupcijom vulkana te da su njihove ključne poruke tijekom komuniciranja krize bile ciljane i jednostavne. Dodatno, istraživanje je pokazalo kako je važno unaprijed imati definiranu kriznu komunikacijsku strategiju kako bi se pravovremeno odgovorilo na nepredviđene situacije. Utvrđeno je kako su društvene mreže danas postale nezaobilazni kanal za komunikaciju i stjecanje povjerenja tijekom kriznih situacija. Ova studija donosi neke važne aspekte upravljanja kriznim komuniciranjem u turizmu i doprinosi razumijevanju važnosti komunikacije u očuvanju ugleda turističke destinacije tijekom kriznih događaja.

Ključne riječi: krizno komuniciranje, turizam, Cumbre Vieja, prirodne katastrofe

Abstract: The purpose of this paper is to provide answers to a key question in crisis situations related to tourism, namely, how to manage crisis communication due to natural disasters. For this purpose, the more recent case of the eruption of the Cumbre Vieja volcano was chosen. The authors investigated how the tourist board of La Palma managed crisis communication. Considering the sensitivity of tourism, it is important to skilfully manage crisis communication and thereby reduce the harmful consequences of crisis. Within the case study of the Cumbre Vieja volcano eruption, the content of posts of the tourist board of La Palma on Twitter during the crisis period was analysed. The research was conducted on a sample of 307 posts in Spanish and English language found on the official Twitter profile of the La Palma tourist board. The research results showed that the tourist board of La Palma intensified its communication with Twitter users in the acute phase of the volcano eruption crisis, and their key messages during the communication of the crisis were targeted and simple. Additionally, the research has shown the importance of having a defined crisis communication strategy in advance to effectively respond to unforeseen situations. The analysis shows that social networking sites have become indispensable channels for communication and building trust during crisis. This study highlights a few important aspects of managing crisis communication in tourism and contributes to understanding the significance of communication in preserving the reputation of a tourist destination during the crisis.

Keywords: crisis communication, tourism, Cumbre Vieja, natural disasters

Ivana Lozo, dr. sc.

hrv. Komunikacijski potencijal tipografije kod reklamnih poruka u tisku

engl. Digital crisis communication in tourism – a case study of the Cumbre Vieja volcano eruption

Sažetak: Ovaj rad bavi se tipografijom u oglasima odnosno reklamnom diskursu, unutar kojeg ju je moguće smatrati semiotičkim resursom sa vlastitim značenjskim potencijalom. U prvom dijelu rada razmatraju se karakteristike, mogućnosti i ograničenja prijenosa poruke kod ove vrste oglasa, potom specifičnosti odnosa vizualnog i verbalnog dijela poruke, te specifičnostima tipografije unutar takvog promidžbenog formata. Drugi dio rada posvećen je teoriji i definiranju tipografije, njenim intrinzičnim i ekstrinzičnim svojstvima, potom njenim funkcijama iz oglašivačke perspektive, te komunikacijskom i značenjskom potencijalu koja ona posjeduje neovisno o tekstu na koji je primijenjena. Tipografija svakako utječe na interpretaciju i recepciju tekstova, a može imati i vlastito, o semantici teksta neovisno značenje, a što je dokazano pozivanjem na niz relevantnih radova. Ona je onaj resurs koji informaciju prenosi supraliminarno, budući da fontove najčešće ne percipiramo na svjesnoj razini, već na način na koji percipiramo glazbenu pozadinu u filmovima kako navodi Hyndman (2016: 13) na osnovu tumačenja neuroznanstvenika. Iako tipografija kod oglasa u tisku sačinjava samo jednu od nekoliko sastavnica, radi se o segmentu koji objedinjuje tekstualni i vizualni dio poruke. S obzirom na oglašivačku praksu i fizičko iskustvo prostora, intrinzična i ekstrinzična tipografska svojstva, moguće joj je atribuirati određena značenja koja iz njih proizlaze.

Ključne riječi: tipografija, reklame u tisku, reklamni diskurs, semiotika oglašavanja

Abstract: This paper deals with typography in advertising messages or advertising discourse, within which it can be considered a semiotic resource with its own meaning potential. In the first part of the paper, the characteristics, possibilities and limitations of message transmission in this type of advertising message are considered, then the specifics of the relationship between the visual and verbal part of the message, and the specifics of typography within such an advertising format. The second part of the work is dedicated to the theory and definition of typography, its intrinsic and extrinsic properties, then its functions from an advertising perspective, and the communication and meaning potential it possesses regardless of the text to which it is applied. Typography certainly affects the interpretation and reception of texts, and it can also have its own meaning independent of the semantics of the text, which is proven by reference to a number of relevant works. It is the resource that transmits information supraliminally, since we usually do not perceive fonts on a conscious level, but in the way we perceive background music in movies. Although typography is only one of several components of advertising messages in print, it is a segment that unites the textual and visual part of the message. Considering the advertising practice and the physical experience of the space, intrinsic and extrinsic typographic properties, it is possible to attribute to it certain meanings arising from them.

Keywords: typography, print advertisements, advertising discourse, advertising semiotics

Nikolina Borčić, doc. dr. sc.

hrv. Komunikacijske strategije brendiranja na primjeru pića Pipi

engl. Branding Communication Strategies: The Case of Pipi Beverage

Sažetak: Rad se bavi prikazom elemenata modela komuniciranja u svrhu stvaranja osobnosti brenda. Taj se model temelji na personifikaciji brenda kao ključnoj strategiji koja se potom realizira kroz model prijenosa značenja te storytellingom ili pripovijedanjem. Model je prikazan kroz tri razine analize, prva razina analize uključuje metodu opisnog tipa studije slučaja kojom se prikazuju karakteristike Pipi Duge Čarape autorice Astrid Lindgren prema kojoj je piće Pipi dobilo ime, potom analizu sadržaja komunikacije proizvoda Pipi na simptomatičnom uzorku objava na društvenoj mreži Instagram te u konačnici analizu sadržaja medijskih tekstova na temu proizvoda Pipi. Rezultati analize ukazuju na djelomičnu sadržajnu podudarnost između osobnosti protagonistice priče Astrid Lindgren i protagonista u personificiranoj komunikaciji pića Pipi. Korporativna komunikacijska strategija je pritom obogaćena raznolikim protagonistima osobnosti pića Pipi kojima se stvara inovativan i originalan sadržaj, koji je kao takav prepoznat i kroz medijske tekstove.

Ključne riječi: korporativna komunikacija, strategije brendiranja, storytelling, analiza medijskih tekstova

Abstract: This paper explores the presentation of elements within a communication model designed for creating a brand personality. Central to this model is the personification of the brand, realized through the mechanism of meaning transfer and the storytelling. The model is examined through three levels of analysis: a descriptive case study method showcases the characteristics of Pippi Longstocking, character by Astrid Lindgren, which inspired the naming of the Pipi beverage. This is followed by an analysis of Pipi’s communication content through a targeted sample of posts on the social network Instagram. Lastly, the analysis of the content of media texts on the topic of the product Pipi. The findings suggest a partially congruence between the personality of the protagonist of the story Astrid Lindgren and the protagonist in the personified communication of the drink Pipi. Simultaneously, the corporate communication strategy is enhanced by different personalities of Pipi beverage who generate innovative and original content, as recognized through media narratives.

Keywords: corporate communication, branding strategies, storytelling, analysis of media texts

Manuela Bukovec

hrv. Strateški komunikacijski menadžment i uloga medija u razvoju održivog ruralnog turizma – integrativni pregledni literature

engl. Strategic communication management and the role of the media in the development of sustainable rural tourism – an integrative literature review

Sažetak: Zanimljivim medijskim prikazom nekog kraja, uz isticanje njegovih posebnosti poput hrane, vina, maslinovog ulja ili pak polja lavande, digitalni mediji i društvene mreže preuzimaju sve važniju ulogu u širenju pozitivnog utjecaja koji održivi ruralni turizam može imati na lokalne zajednice i okoliš. Novi kanali komunikacije pružaju mogućnost da se ostvari kontakt, jednostavno, brzo i povoljno. Cilj i svrha ovog rada je sublimiranje rezultate provedenih istraživanja na temu razvoja održivog ruralnog turizma i kako mediji danas utječu na taj razvoj. Analizirajući rezultate, autor dolazi do zaključka da je strateško komuniciranje ruralnog turizma sofisticiran i složen proces, da mora biti precizno osmišljeno i temeljeno na nizu elemenata koji će određenu destinaciju učiniti interesantnom i poželjnom, a da kanali komuniciranja moraju biti prilagođeni ciljanoj publici.

Ključne riječi: održivi razvoj, ruralni turizam, komunikacije, mediji, vinski turizam, lokalna hrana

Abstract: With an interesting media portrayal of a particular region, emphasizing its unique features such as food, wine, olive oil, or lavender fields, digital media and social networks are playing an increasingly important role in spreading the positive impact that sustainable rural tourism can have on local communities and the environment. New communication channels provide the opportunity to establish contact simply, quickly, and affordably. The aim and purpose of this work is to sublimate the results of research on the development of sustainable rural tourism and how the media today influence that development. Analysing the results, the author concludes that strategic communication in rural tourism is a sophisticated and complex process that must be precisely designed and based on a set of elements that will make a destination interesting and desirable, and that communication channels must be tailored to the target audience.

Keywords: sustainable development, rural tourism, communications, media, wine tourism, local food

Kizito Nzube Alaekwe, student
Alexander Chima Onyebuchi, PhD
Philomena Effiong Umoren, PhD
Fabian Okalla, PhD
Nkemdirim Marypeace Idih, PhD
Etumnu Emeka Williams, PhD

hrv. Procjena novinarske usklađenosti s etičkim načelima objektivnosti i uravnotežnosti u izvještavanju o općim izborima 2023.: studija o novinarima u saveznoj državi Imo

engl. An assessment of Journalists’ Compliance to the Ethical Precepts of Objectivity and Balance in Reporting the 2023 General Election: A Study of Journalists in Imo State

Sažetak: Rad se bavi pridržavanjem moralnih standarda nepristranosti i uravnoteženosti u izvještavanju novinara savezne države Imo (Nigerija) tijekom općih izbora 2023. godine. Kao temelj istraživanja poslužile su deontološka teorija etike i teorija društvene odgovornosti, a istraživanje se provodilo putem anketnog upitnika na uzroku od 200 novinara s područja savezne države Imo. Rezultati istraživanja su pokazali kako novinari savezne države Imo imaju vrlo visoku razinu razumijevanja etičkih načela objektivnosti i uravnoteženosti u izvještavanju vijesti, s prosječnom ocjenom 3,6 (N=196). Opseg poštivanja etičkih načela objektivnosti i uravnoteženosti u izvješćima o općim izborima 2023. od strane novinara bio je nizak u prosjeku od 2,7 (N=196). Sukladno nalazima, autori su dali preporuke.

Ključne riječi: izbori, etički principi, novinarstvo, reportaža, objektivnost, uravnoteženost

Abstract: Imo State journalists’ adherence to the moral standards of impartiality and balance in their reporting on the general election of 2023 was evaluated by the study. The deontological theory of ethics and the social responsibility theory served as the foundation of the study. The survey was used as the design. Using a questionnaire as the data collecting tool, 200 journalists who are based in Imo State were sampled according to the census principle. Findings showed that Imo State journalists have a very high level of understanding of the ethical principles of objectivity and balance in news reporting, with an average score of 3.6 (N=196). The extent of compliance to the ethical precepts of objectivity and balance in the 2023 general election reportage by the journalists was low at an average mean of 2.7 (N=196). In line with the findings, recommendations were made.

Keywords: Election, ethical precepts, journalism, news reportage, objectivity, balance

Kristina Čirjak, doktorandica
Matea Cvjetković, doktorandica
Željka Perić, doktorandica

hrv. Analiza sadržaja informativne televizijske emisije u kontekstu upotrebe mobitela u izvještavanju o ratu u Ukrajini

engl. Analysis of the content of an informative television show in the context of the use of mobile phones in reporting on the war in Ukraine

Sažetak: Razvoj digitalnih tehnologija promijenio je novinarsku profesiju i načine kreiranja sadržaja, prikupljanja informacija i distribucije vijesti, u kojima se sve češće koriste snimke kreirane mobitelima. To je doprinijelo razvoju građanskog novinarstva, čija je uloga posebno došla do izražaja u izvještavanju o ratu u Ukrajini prilikom čega su građani širili videomaterijale posredstvom pametnih telefona i društvenih mreža, a koji su se potom emitirali i u televizijskim emisijama, što do sada nije bila uobičajena praksa. Stoga se cilj ovoga rada temelji na analizi uloge mobitela u izvještavanju o ratu u Ukrajini s ciljem utvrđivanja je li došlo do promjene u načinu rada i izvještavanja novinara i televizijskih kuća. U svrhu istraživanja analizirano je deset emisija RTL Direkt prije početka rata u razdoblju od 10. veljače do 23. veljače 2022., te deset emisija nakon početka rata od 24. veljače do 14. ožujka 2022., a dodatno je proveden polustrukturirani intervju s RTL-ovim reporterkom i snimateljem koji su se zatekli u Ukrajini na početku rata te su prenijeli svoja iskustva korištenja mobitela prilikom izvještavanja o ratu. Analizom sadržaja utvrđeno je da se korištenje videomaterijala snimljenog mobitelom povećalo u informativnim emisijama nakon početka rata u Ukrajini i to za 4,3 puta, iz čega je vidljivo da je rat u Ukrajini utjecao na promjenu televizijskih praksi.

Ključne riječi: analiza sadržaja, Ukrajina, Rusija, rat, mediji, televizija, mobilni telefoni

Abstract: The development of digital technologies has changed the journalistic profession and the ways of creating content, collecting information and distributing news, in which recordings created by mobile phones are increasingly used. This contributed to the development of citizen journalism, whose role came to the fore in the reporting of the war in Ukraine, during which citizens disseminated video materials via smartphones and social networks, which were then broadcast on television shows, which was not a common practice until now. Therefore, the aim of this work is based on the analysis of the role of mobile phones in reporting on the war in Ukraine with the aim of determining whether there has been a change in the way journalists and television companies work and report. For the purpose of the research, ten RTL Direkt shows before the start of the war in the period from February 10 to February 23, 2022, and ten shows after the start of the war from February 24 to March 14, 2022 were analyzed, and a semi-structured interview with RTL was additionally conducted. -’s reporter and videographer who happened to be in Ukraine at the beginning of the war and shared their experiences of using mobile phones while reporting on the war. The analysis of content found that the use of video material recorded by mobile phones increased in news broadcasts after the start of the war in Ukraine by 4.3 times, which shows that the war in Ukraine influenced the change in television practices.

Keywords: content analysis, Ukraine, Russia, war, news media, television, mobile phone

Book Review

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us