2018 – Vol. 3 No. 2

Volume 3, Number 2

Editor’s Note

Lena Schneider, Ansgar Zerfass

hrv. Polifonija u korporativnim i organizacijskim komunikacijama: Istraživanje korijena i karakteristika nove paradigme

engl. Polyphony in Corporate and Organizational Communications: Exploring the Roots and Characteristics of a New Paradigm

Sažetak: Ovaj konceptualni članak ispituje ideju polifone komunikacije, koja je postala popularna kao novi pristup integraciji različitih glasova i komunikatora u organizacijskim okruženjima. Tvrdi se da metafora organizacije koja govori s mnogo glasova još nije jasno definirana izvan metaforičkog jezika, a rijetko se raspravlja o implikacijama polifonih pristupa za upravljanje komunikacijom – iako empirijski dokazi pokazuju da praktičari podržavaju ovo novo stajalište. Pregled sadašnje uporabe polifonije u komunikaciji otkriva ključne pretpostavke koje su iznijeli autori poput Christensena, Cornelissena, Falkheimera, Schultza, Zerfassa i drugih. Također pokazuje da još uvijek nedostaje sažeta definicija i operacionalizacija. Stoga je provedena široka analiza literature kako bi se ušlo u trag korijenu polifonije u disciplinama poput glazbe, književnosti, psihologije, politike i sociologije. Time se postavlja temelj za novu, integrativnu definiciju polifonije. Polifonija se shvaća kao integracija mnoštva unutarnjih i vanjskih glasova u komunikacijske aktivnosti kojima upravljaju agenti (tj. komunikacijski odjeli ili stručnjaci) u ime korporacije ili drugih organizacija. Identificirana su i detaljno razmotrena dva pristupa upravljanju polifonom komunikacijom: deliberativno-emergentna i radikalno-emergentna polifonija. Ovo otkriva potrebu za novim i agilnim načinima upravljanja komunikacijom.

Ključne riječi: korporativna komunikacija, organizacijska komunikacija, dosljednost, višeznačnost, polifonija

Abstract: This conceptual article examines the idea of polyphonic communication, which gained popularity as a new approach to integrate various voices and communicators in organizational settings. It argues that the metaphor of the organization speaking with many voices has not yet been clearly defined beyond metaphorical language, and the implications of polyphonic approaches for communication management have been rarely discussed – although empirical evidence shows that practitioners support this novel view. A review of the current use of polyphony in communications reveals key suppositions brought forward by authors like Christensen, Cornelissen, Falkheimer, Schultz, Zerfass and others. It also shows that a concise definition and operationalization is still missing. Thus, a broad literature analysis has been conducted to trace the root of polyphony across disciplines such as music, literature, psychology, politics and sociology. This lays the ground for a new, integrative definition of polyphony. Polyphony is understood as the integration of a multiplicity of internal and external voices into the communication activities managed by agents (i.e., communication departments or professionals) on behalf of a corporation or other organizations. Two approaches to managing polyphonic communication are identified and discussed in detail: deliberative-emergent and radical-emergent polyphony. This unveils the need for new and agile ways of communication management.

Keywords: corporate communication, organizational communication, consistency, ambiguity, polyphony

Zdeslav Milas, Tomislav Jurić

hrv. Razvoj komunikacijskih praksi u sustavu javnog prijevoza grada Zagreba

engl. Development of Communication Practices in Zagreb Public Transport System

Sažetak: Povijesni razvoj PR-a u Hrvatskoj nije sustavno istražen. Stručna i znanstvena literatura kao početak PR profesije smatra 1964. godinu, kada je u hotelu Esplanade u Zagrebu osnovana prva pozicija PR menadžera (Tomašević, 2002; Skoko, 2004; Tomić, 2008; Jugo, 2012; Tkalac Verčič, 2016). . Cilj ovog rada je istraživanje komunikacijske prakse u sustavu javnog prijevoza korištenjem izvornih izvora. Analizom vjerodostojnih medijskih i internih zapisa o modelima javnog prijevoza koji danas funkcioniraju u sklopu Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) nepobitno je potvrđena primjena PR taktike uoči početka i eksploatacije prvog modela organiziranog javnog prijevoza u Zagrebu – uspinjača. Prilikom utvrđivanja administrativnih preduvjeta za izgradnju uspinjače 1888. i 1889. godine, u zapisnicima je identificirana uporaba specifičnih tehnika, sredstava i novinarskih žanrova u javnom prometu. Istraživana je značajna pozornost koju je Zagrebački električni tramvaj (ZET) posvećivao internom informiranju, a već u travnju 1959., devet godina prije Podravke, koja se smatrala prvom s tom praksom, ZET je počeo izdavati novine s jasno definiranim i utvrđenim uređivačku politiku i strukturu, čak i razvoj dopisničke mreže i drugih internih komunikacijskih kanala. Nadalje, stručna informativna služba osnovana 1962. godine (Jurić, 2016). Interna komunikacija dalje se proteže i na druge komunikacijske kanale, a primjetan je utjecaj političkog društvenog konteksta na uređivačku politiku, uz vjerojatnu cenzuru.

Ključne riječi: povijest, odnosi s javnošću, javni prijevoz, interna komunikacija

Abstract: The historical development of PR in Croatia has not been systematically researched. Professional and academic literature considers 1964 as the start of the PR profession, when the first position of PR Manager was established in Hotel Esplanade in Zagreb (Tomašević, 2002; Skoko, 2004; Tomić, 2008; Jugo, 2012; Tkalac Verčič, 2016). The objective of this paper is to research communication practice in the public transport system using original sources. By analysing credible media and internal records on public transport models operating today within the framework of Zagreb Electric Tram (ZET), irrefutably confirmed is the application of PR tactics ahead of the start and exploitation of the first model of organised public transport in Zagreb – the funicular. While establishing the administrative preconditions for the construction of the funicular in 1888 and 1889, identified in the records is the use of specific techniques, tools and journalistic genres in public transport. Researched was the significant attention Zagreb Electric Tram (ZET) dedicated to informing internally, and already in April 1959, nine years prior to Podravka, which was considered the first to start with this practice, ZET began issuing a newspaper with a clearly defined and established editorial policy and structure, even developing a correspondent network and other internal communication channels. Furthermore, a professional information service established in 1962 (Jurić, 2016). Internal communication further extends to other communication channels, and noticeable is the influence of the political social context on the editorial policy, with probable censorship.

Keywords: history, public relations, public transport, internal communication

Andrej Malek, Marjan Ninčević, Dunja Jurić Vukelić

hrv. Uloga igranja videoigara u školskom uspjehu

engl. The Role of Playing Video Games on School Achievement

Sažetak: Predmet ovog istraživanja bio je mogući učinak igranja videoigara na studente. Fokus je na ulozi koju igranje videoigara može imati na školske ocjene i školski uspjeh općenito. U radu su istaknuti problemi u istraživanju učinaka videoigara. U radu su prikazani i rezultati dosadašnjih istraživanja utjecaja videoigara, a često i drugih medija na školsko postignuće. U ovom istraživanju sudjelovali su učenici osnovnih i srednjih škola. Rezultati su općenito očekivani s obzirom na prethodna istraživanja, a uočeni su i određeni pozitivni učinci, poput činjenice da učenici koji igraju videoigre postižu bolji ukupni uspjeh u odnosu na učenike koji uopće ne igraju igrice.

Ključne riječi: video igre, školska postignuća, školski uspjeh

Abstract: The subject of the present research was the possible effect that playing video games can have on students. The focus is on the role that playing video games can have on school grades and school achievement in general. Problems in the research of effects of video games were outlined in the paper. The paper also presents the results of previous research of the impact of video games and often other media on school achievement. Elementary schools and high schools students participated in the present research. The results are generally as expected considering previous studies, and certain positive effects were observed, such as the fact that students who play video games achieve better overall success when compared to students who do not play games at all.

Keywords: video games, school achievement, school success

Tomislav Berišić, Maja Banovac Barić

hrv. Uloga društvenih medija u audiovizualnoj komunikaciji terorističkih organizacija: IRA i ETA

engl. The Role of Social Media in the Audiovisual Communication of Terrorist Organizations: IRA and ETA

Sažetak: Irska republikanska armija (IRA) i Euskadi Ta Askatasuna (ETA) dvije su najstarije europske terorističke organizacije koje djeluju više od pola stoljeća. Oni su koristili i nasilje i politiku kao sredstva za postizanje neovisnosti svojih regija: ETA za neovisnost Baskije od Španjolske i IRA za odcjepljenje Sjeverne Irske od Ujedinjenog Kraljevstva i ujedinjenje s Republikom Irskom. Posljednjih godina internet je postao jedna od najdinamičnijih platformi na kojoj mnoge terorističke organizacije vode svoj propagandni rat. Ovaj rad će analizirati prisutnost IRA-e i ETA-e na društvenim medijima, s fokusom pretežno na Youtube. U ovom radu metodom analize sadržaja analizirana je audiovizualna komunikacija IRA-e i ETA-e na Youtubeu (80 najgledanijih videa) u razdoblju od 1. ožujka do 1. lipnja 2016. Studija je pokazala da nijedna organizacija ne predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti ili su izravno uključeni u širenje svoje propagande na Youtubeu.

Ključne riječi: terorizam, društveni mediji, Youtube, IRA, ETA

Abstract: Irish Republican Army (IRA) and Euskadi Ta Askatasuna (ETA) are two of the oldest European terrorist organizations that have been active for more than a half century. They have been using both violence and politics as means to achieve independence of their respective regions: ETA for the independence of Basque from Spain and IRA for the secession of the Northern Ireland from the UK and the unification with the Republic of Ireland. In the recent years, the internet has become one of the most dynamic platforms on which many terrorist organizations are pursuing their propaganda war. This paper will analyse the presence of IRA and ETA on social media, focusing predominately on Youtube. In this paper the content analysis method was used to analyse the audiovisual communication of IRA and ETA on Youtube (80 most viewed videos) in the period from March 1 to June 1 2016. The study found that none of the organizations pose a direct threat to security or are directly involved in expanding their propaganda on Youtube.

Keywords: terrorism, social media, Youtube, IRA, ETA

Marta Takahashi, Franjo Skoko, Davor Pavić

hrv. Digitalni mediji i uspon populizma u kontekstu aktualne izbjegličke krize

engl. Digital Media and the Rise of Populism in the Context of the Current Refugee Crisis

Sažetak: Najveća kriza Europske unije do sada uzrokovana je značajnim migracijskim valom s Bliskog istoka 2015./2016. Na početku migracijskog vala Europljani su bili gostoljubivi i prihvatili su nesretne strance. No, sa značajnim povećanjem broja migranata, taj se stav počeo mijenjati. Među pojedinim skupinama stanovništva počela je bujati ksenofobija i netolerancija prema migrantima, što je potpomognuto sporadičnim incidentima u kojima su migranti sudjelovali. Neočekivana izbjeglička kriza potaknula je porast populizma i porast popularnosti desne političke opcije koja je sve probleme u društvu počela povezivati ​​s pitanjem migracija. Za jačanje populizma važnu su ulogu odigrali mediji, posebice digitalni koji su postali primarna komunikacijska i mobilizacijska platforma populista.

Ključne riječi: izbjeglička kriza, Europska unija, odnos prema imigrantima, porast populizma, digitalni mediji

Abstract: The greatest crisis of the European Union thus far was caused by the significant migration wave from the Middle East in 2015/2016. At the beginning of the migration wave, Europeans were hospitable and accepted the unfortunate strangers. However, with the considerable increase in the number of migrants, this attitude began to change. Among particular groups of inhabitants, xenophobia and intolerance towards migrants began to flourish, which was fanned by the sporadic incidents in which the migrants participated. The unexpected refugee crisis encouraged the rise of populism and an increase in the popularity of the right political option, which began linking all problems in society with the migration question. For the strengthening of populism, an important role was played by the media, especially digital media, which became the primary communication and mobilisation platform of populists.

Keywords: refugee crisis, European Union, attitude towards immigrants, rise of populism, digital media

Book Reviews

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University of Applied Sciences is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University of Applied Sciences
Address: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us